Friedrich-Ebert-Stiftung

Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) – Na rzecz demokracji socjalnej!

Kim my jesteśmy:

Założona w 1925 r. FES jest najbogatszą w tradycje niemiecką fundacją polityczną. Nazwę zawdzięcza pierwszemu demokratycznie wybranemu prezydentowi Niemiec, Friedrichowi Ebertowi. Powstała na mocy jego zapisu testamentowego, w którym Friedrich Ebert określił również zadania FES.

Jako fundacja blisko związana z partią polityczną działamy na rzecz podstawowych wartości demokracji socjalnej: wolności, sprawiedliwości i solidarności. Te ideały łączą nas z socjaldemokracją i wolnymi związkami zawodowymi. Jako instytucja wyższej użyteczności publicznej działamy samodzielnie i niezależnie.

Do czego dążymy:

Do wolnego i solidarnego społeczeństwa o równych szansach uczestniczenia w życiu gospodarczym, społecznym i kulturalnym – niezależnie od pochodzenia, płci i wyznania; do rzeczywistej i silnej demokracji; do trwale rozwijającej się gospodarki zapewniającej godną pracę dla wszystkich; do państwa socjalnego, które dba o lepsze wykształcenie i opiekę zdrowotną, ale również zwalcza ubóstwo i zabezpiecza społeczeństwo przed największymi ryzykami; do państwa, które w Europie i na świecie przejmie odpowiedzialność za pokój i postęp społeczny.

Co robimy:

Wspieramy i wzmacniamy demokrację socjalną przede wszystkim poprzez

  • Edukację politycznąna rzecz wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego. Nasze działania, obejmujące tworzenie i rozpowszechnianie źródeł informacji oraz możliwości zdobycia kwalifikacji, motywują i wyposażają w wiedzę i umiejętności do skutecznego zaangażowania w życie polityczne, związkowe i obywatelskie. Przyczyniamy się do zwiększenia uczestnictwa obywatelek i obywateli w społecznych dyskusjach i podejmowaniu decyzji
  • Doradztwo polityczne: Opracowujemy strategie dotyczące kluczowych tematów związanych z polityką gospodarczą, społeczną i edukacyjną, oraz podstawowych aspektów rozwoju demokracji. Kształtujemy dyskurs publiczny łącząc badania naukowe i praktykę polityczną, a naszym celem jest sprawiedliwy i przyszłościowy porządek gospodarczy i społeczny na poziomie krajowym, europejskim i globalnym.
  • Współpracę międzynarodową: W naszych przedstawicielstwach w ponad 100 krajach wspieramy politykę na rzecz pokojowej współpracy i praw człowieka, budowę i konsolidację struktur demokratycznych, społecznych i praworządnych, torujemy drogę dla wolnych związków zawodowych i silnego społeczeństwa obywatelskiego. W procesie jednoczenia się Europy angażujemy się intensywnie na rzecz Europy społecznej, demokratycznej i konkurencyjnej.
  • Wspieranie osób uzdolnionych W szczególności studentów i studentek, doktorantów i doktorantek z rodzin o niskich dochodach i migrantów. W ten sposób przyczyniamy się do zwiększenia sprawiedliwości w obszarze edukacji.
  • Pielęgnowanie pamięci zbiorowej demokracji socjalnej:: Prowadzimy archiwum, bibliotekę i projekty dotyczące historii najnowszej, przez co stale ożywiamy korzenie historyczne socjaldemokracji i ruchu związkowego i wspieramy badania w dziedzinie polityki społecznej i historii.

Friedrich Ebert (1871-1925)

Friedrich Ebert był w latach 1919-1925 pierwszym prezydentem Republiki Weimarskiej. Jego celem było wzmocnienie demokracji parlamentarnej. Ebert czuł się prezydentem wszystkich Niemców, a w polityce kładł nacisk na łagodzenie nierówności społecznych. Urodził się 4 lutego 1871 r. w Heidelbergu jako syn krawca, sam wykształcił się na rymarza.

dowiedz się więcej

Friedrich-Ebert-Stiftung Berlin

Hiroshimastraße 17 and 28
D-10785 Berlin

+49 030 269356
+49 030 26935-9244

www.fes.de

Friedrich-Ebert-Stiftung Bonn

Godesberger Allee 149
D-53175 Bonn

+49 0228 883-0
+49 0228 883-9207

Friedrich-Ebert-Stiftung
Przedstawicielstwo w Polsce

ul. Poznańska 3/4
00-680 Warszawa
Polska

+48 22 418 79 51
polska(at)fes.de

90 lat Fundacji im. Friedricha Eberta.

Film przedstawia historię Fundacji Friedricha Eberta od jej założenia w dniu 2 marca 1925 r. po dzień dzisiejszy.